Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Om utbildningen

I det 1-åriga kurspaketet ingår fyra kurser om 15 hp:

Avancerad externredovisning, 15 hp

Kursen är unik för kurspaketet och består av två delar: Normer och deras tillämpning samt Redovisning i kontext.

Normer och deras tillämpning

Normer och deras tillämpning handlar om hur redovisningen regleras samt innehållet i utvalda normer. Du får lära dig om normsättning på global nivå samt dess inverkan på europeiska och svenska noterade företag samt reglering för svenska företag, både noterade och icke-noterade. De normer som ingår i kursen diskuteras både ur ett redovisningsteoretiskt och ur ett praktiskt perspektiv. Du får lära dig både vilka överväganden som ligger bakom olika sätt att redovisa, och hur redovisningen tekniskt utförs.

Normerna i redovisningen måste tillämpas av redovisningens producenter, det vill säga företagen. Du får lära dig vilka regler som ska, bör respektive får följas, vilka tolkningsmetoder och argumentationsmetoder som finns samt hur konflikter mellan olika regler kan lösas. Tillämpade redovisningsregler påverkar hur tillgångar, skulder och eget kapital redovisas och värderas samt när intäkter och kostnader redovisas. Detta påverkar i sin tur nivån på företags egna kapital och företags utdelningskapacitet. Du får därför lära dig redovisningens koppling till andra områden exempelvis associationsrätt.

Redovisning i kontext

I detta avsnitt sätts redovisningen in i ett bredare sammanhang där den relateras till revision, etiska aspekter samt upplysningar om miljömässigt och socialt ansvar.

Med hjälp av en genomgång av revisionsprocessen i företag får du inblick i vad revision innebär och dess villkor och syften. Du lär dig vad revisorsrollen innebär och får en bild av vad revisionsyrket innebär i praktiken. Revision kopplas även till etiska frågor inom redovisning och här presenteras och diskuteras effekterna av till exempel interna revisionskommittéer och etiska koder. Generellt sett har intresset för hållbarhet och hållbart företagande ökat under senare år varför även regleringen påverkas och ställer högre krav på företags rapportering. Du kommer lära dig om företags rapportering kopplat till såväl integrerad rapportering som hållbarhet.

Juridik för ekonomer – avancerad kurs, 15 hp

Kursen innehåller tre delmoment: kontraktsrätt, associationsrätt och obeståndsrätt. Du läser kursen tillsammans med studenter som går på fristående kurs.

Kontraktsrätt

Du får lära dig om avtal kring leasing, lokalhyra, entreprenad, köp av tjänster och de speciella problem som uppkommer när fast egendom till exempel köps i bolagsform. Fokus ligger på olika avtalskonstruktioner och de problem som uppkommer kring avtalstolkningen framförallt mot bakgrund av den omfattande användningen av standardavtal.

Associationsrätt

Delmomentet behandlar associationsrätt med huvudinriktning på enkla bolag, handelsbolag/kommanditbolag och aktiebolag. Tonvikten är lagd på regler om bolagens interna organisation och ledning, corporate governance, bolagens förhållande till utomstående samt bolagsorganens ansvar både externt och internt. I aktiebolagsfallet läggs även vikt vid regler om finansiering respektive skydd för bolagets egna kapital.

Obeståndsrätt

Omfattar kredit- och obeståndsrätt och inleds med sakrätt dvs regler om avtalsparternas förhållande till utomstående samt konflikter med motpartens borgenärer om denne hamnar på obestånd. Regler kring fordringar, värdepapper och kreditsäkerheter. Avslutningsvis studeras hanterandet av företag i ekonomisk kris genom företagsrekonstruktion och konkurs, regler som styr utdelning i konkurs, samt den del av straffrätten som rör förmögenhetsbrott i samband med näringsutövning.

Beskattningsrätt 1, 15 hp

Du får grundläggande kunskaper om inkomstskattesystemets utformning med tonvikt lagd på företagsbeskattningsområdet. Kursen ger dessutom en introduktion till den indirekta beskattningen - mervärdesskatt och sociala avgifter. Vidare berörs skatteprocessen, skatterättens sanktionsregler samt internationell beskattning. Du får lära dig hur du gör juridisk analys och juridisk problemlösning. Kursen läses tillsammans med studenter som går fristående kurs.

Inkomstbeskattningen

Avsnittet syftar till att ge ingående kunskaper om de inkomstskatterättsliga reglerna för inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. Företagsbeskattningen studeras djupare än den övriga inkomstbeskattningen.

Indirekta skatter

Med indirekt skatt menas en sådan skatt, där den som betalar skatten till staten förväntas lägga över effekten av skatten på andra, exempelvis genom höjda priser. Exempel på indirekta skatter är mervärdesskatten, arbetsgivaravgifterna samt en rad punktskatter.

Magisteruppsats inom externredovisning, 15 hp

Du får själv identifiera och formulera en större komplex frågeställning, samt planera och med lämpliga metoder genomföra kvalificerade analyser. Arbetet relateras till redovisningens vetenskapliga grund, metoder och en fördjupning av aktuella forskningsfrågor inom en vald del av redovisningsområdet. Arbetet resulterar i en skriftlig uppsats, som avrapporteras och diskuteras vid ett seminarium. I kursen ingår även metodföreläsningar.
 

Så här tycker studenterna

Sidansvarig: Malin Tengblad|Sidan uppdaterades: 2017-02-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?