Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Genomförda forskningsprojekt

Konsumentbeteende

Digcon: Digitalizing consumer Culture

Digcon is an international interdisciplinary project that aims to study digital market devices through the lens of the shaping of product markets and consumption practices.

Digital devices contribute to the shaping of new consumer identities
Mobile smartphones, laptops and tablets are omnipresent gateways to cyber activity, at work and at home, in education and consumption. Among these fields, the latter deserves particular attention: digital devices are not only consumed, they are also used increasingly by consumers along their consumption practices (as payment tools, information providers and virtual shops). In so doing, these devices contribute to the shaping of new consumer identities, and address issues in terms of gender, ethics, class, abilities and exclusions.

Aim
The project aims to contribute to the emerging tradition of practice-based approaches to consumption and particularly the study of market devices and their use in everyday markets.

Research questions

■ What ideas, values and beliefs concerning consumers and consumption are promoted through new digital devices?
■ How are the devices implemented, that is; how are consumers attracted to participate, and how do they make use of, translate, ignore or resist these devices?
■ What are the implications of these digital devices for consumers, consumption and market practices in everyday markets; in particular in terms of gender, ethics and power relations?

Methodology
We use a multi-methodology approach in five work packages targeted at revealing different aspects of digitalized consumption. With a combination of common ethnographic qualitative and virtual ethnography but also historical methods, we will study digital consumption in four work packages: The evolution and consequences of digital market devices by tracing their development over time; the gendered aspects of the digitalization of consumption; the changes in consumer commitment and forms of trust regarding ethical consumption; and the self-marketing aspects of digital devices.

Planned publications
Journal articles and an academic book covering the different dimensions studied in the project will be published in 2016.

Funding
The project is funded by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet and is a four-year independent research project, running between 2013 and 2017.

Medverkande forskare:

Johan Hagberg, Docent & Lena Hansson, Ekon dr.

More information
 

Handelns digitalisering

E- och m-handeln har under de senaste åren ökat kraftigt och en omvälvande förändring av handeln och våra konsumtionsmönster står för dörren. De fysiska butikerna är fortfarande den vanligaste handelsplatsen, men butikerna måste förhålla sig till det nya som gör intåg för att inte bli lämnade efter.

Projektet planerar att ta fram och testa ett antal nya koncept för detaljhandel, titta närmare på förändringar i varuflödena samt undersöka vilka nya villkor och arbetsuppgifter detta kan innebära och hur man organiserar sig kring dessa utmaningar. Studien kommer att genomföras i tre olika delprojekt med en kombination av olika metoder, såsom djupintervjuer och observationer.

Målet är att utveckla och öka förståelsen för digitaliseringen och de förändringar den leder till inom detaljhandeln. Detta för att bidra till att handelns företag och anställda ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter och i förlängningen skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och lönsamhet.

Handelns digitalisering och förändrade affärsmodeller är ett av fem projekt som ingår i Handelns Utvecklingsråds satsning "E-handel, informationsteknologi och handelns digitalisering".

Läs mer på Handelns utvecklingsråd (nytt fönster)

Medverkande forskare:
Anna Jonsson, docent företagsekonomi - Projektledare
Johan Hagberg, forskare företagsekonomi
Niklas Egels-Zandén, docent företagsekonomi
Catrin Lammgård, forskare företagsekonomi
Malin Sundström, forskare företagsekonomi, Högskolan i Borås

Finansieras av Handelns utvecklingsråd 2014-


Consumer Logistics

"Consumer Logistics. Understanding mundane use of container technologies for mobility in consumption and its relevance for sustainable European Cities.”

I projektet kommer forskare från Centrum för konsumtionsvetenskap och Centre for Retailing tillsammans med forskare från Frankrike och Storbritannien att studera hur konsumenter transporterar hem sina vardagsinköp från affären. I det här projektet är det konsumenter som går, cyklar eller åker kollektivt som är i fokus. Hur fraktar konsumenter hem sina inköp? Vilka olika typer av väskor, kassar och vagnar används?
Forskarna kommer att göra observationer på offentliga platser för att se hur konsumenter fraktar sina inköp. De kommer att intervjua familjer och äldre och även engagera dem som medforskare. För att få en bättre förståelse för fenomenet ska forskarna också att göra en djupdykning i historien för att se hur frakten av dagliga inköp förändrats över tid. I planeringen ingår också att involvera människor som i sitt arbete påverkar stadsutvecklingen exempelvis stadsplanerare, ansvariga för köpcentrum och kollektivtrafikansvariga.

Medverkande forskare:

Ulrika Holmberg, Ekon. dr.& Johan Hagberg, Docent

Finansiär: Formas

Tidsperiod: 2010--


Consumption at the Base-of-the Pyramid

Using the market mechanism to alleviate poverty, as when translating needs into sustainable BoP consumption, is a matter of serious concern. Not only because the moral imperative, but also because the so called poverty penalty (Hammond et al , 2007) which enforces informality traps including exorbitant prices, financial exclusion and exploitation and because the poor suffer the most from environmental degradation and climate change (Kandachar and Halme, 2008). This project deals with the consumer competencies needed in order to use the market mechanism in poverty alleviation. Hence it is important to support capability building in the consumer sphere in the BoP, we call this consumer literacy. Literature on market construction provide valuable input to our understanding of under what circumstances BoP consumption can help alleviate poverty. In this study BoP consumption is investigated through the lens of capability theory. Our research questions are; ‘What competences are required to satisfy the consumption needs of the poor?’ and ‘What market offerings are designed to satisfy these needs?

Medverkande forskare:

Cecilia Solér, Docent i samarbete med Professor Shainesh G IIMB
 

Hållbara investeringar på konsumentmarknaden

Traditionellt sett finns en föreställning att endast finansiella faktorer är viktiga när fondkonsumenten tar sina investeringsbeslut. För att uppnå en så hög finansiell avkastning som möjligt antas därmed två faktorer vara relevanta för konsumenten vid investeringsbeslutet; potentiell avkastning och risknivå. Forskning inom marknadsföring, psykologi och beteendeinriktad finans visar dock att denna bild av konsumenten ofta är alltför snäv. Det finns istället en mängd olika faktorer som påverkar fondkonsumentens val på de finansiella marknaderna. En kategori som har visat sig viktig är miljö, etik och hållbarhetsfaktorer (s.k. ESG: Environmental, Social, Governance).

Detta projekt handlar om att undersöka vilken roll hållbarhetsfaktorer spelar i privatpersoners spar- och investeringsbeslut. Projektet ämnar belysa vilken vikt olika grupper av konsumenter fäster vid hållbarhetsfaktorer när de väljer fonder. Vidare undersöks hur konsumenter integrerar och väger hållbarhetsfaktorer med de rent finansiella motiv som finns vid fondinvesteringar. Detta görs med hänsyn till det faktum att många konsumenter inte har kapacitet eller engagemang nog att göra väl överlagda beslut på fondmarknaden.

Medverkande forskare:Jonas Nilsson, Docent

Finansiär: Handelsbankens forskningsstiftelser (Wallanderstipendium)
Tidsperiod: 2013-2015

 

A marketing conceptualisation of the sustainability aspects of producing and consuming food

The proposed study is a description and a conceptualisation of the sustainability aspects of producing and consuming food, with the aim of facilitating the marketing of organic food. The focus on sustainability is an effort to view the production and consumption of food in a global perspective. The sustainability concept as developed in the Bruntland Report (1987) embraces consumption and production related consequences that are not only economic but also social (e.g. human rights) and environmental (e.g. environmental degradation and animal welfare). Consequences emanating from Swedish food consumption and production occur locally as well as globally and relevant consequences are short term and/or long term. In this study sustainability aspects of producing and consuming food are viewed as ethical dimensions of food consumption and production (Konsumentverket PM 2003:5, EU, 2004).The term ethical is used as it highlights the consequential and value-laden nature of human actions. The aim of this study is twofold;

to map out and describe consequences of food production and consumption that differ on the time and space dimensions in terms of environmental impact and human and animal welfare.
to develop a communicative conceptual matrix that embraces these consequences.

Medverkade forskare:

Cecilia Solér, Docent

 
Barns livstilar och fetmaepidemin

CFK deltar i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Barns livsstilar och fetmaepidemin (Children's lifestyles and the obesity epidemic) som är placerat vid institutionen för medicin, samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs Universitet. Programmets syfte är att utveckla metoder för interventioner som kan bidra till att minska övervikt och fetma bland barn. Programmet är kopplat till ett EU-projektet IDEFICS med 11 deltagande länder.
Programmet består av fyra delprojekt och CFK kommer att genomföra ett av dem Barns och vuxnas attityder om mat och hälsa som är delprojekt 3. Projekt 1 är en kartläggning av fetma hos skolbarn och identifiering av sårbara grupper. Projekt 2, som är det största delprojektet, utgörs av en implementering av ett preventionsprogram mot övervikt bland barn i förskolor och grundskolor i västra Sverige, ett program som fokuserar både matvanor och fysisk aktivitet. Projekt 4 är en kvantitativ studie som syftar till att undersöka interventionens lokala kontext och barns, föräldrars och skolpersonals attityder till förändrade mat- och livsstilsvanor.

Projektet Barns och vuxnas attityder om mat och hälsa, som är CFK:s del av programmet, är en kvalitativ studie där 10 familjer med barn i åldrarna 2-5 år kommer att följas före, under och efter interventionen. Fokus för studien är sockrets roll i barnens ”foodscapes”, och utgångspunkten är att barns konsumtion av sötsaker måste sättas in i sitt sammanhang för att man ska kunna förstå dess roll och för att förändringar ska bli varaktiga. Forskarna kommer därför att undersöka barnens matvanor och smakpreferenser, kommersiella budskap och inflytande från vuxna, familjemedlemmar och vänner, budskap och värderingar som förmedlas i hem och i förskola, i matbutiker och i medier, samt mat- och inköpsrutiner i hem och förskola.

Medverkande forskare:

Eva Ossiansson, ek dr,

Projektet finansieras av FAS och Vetenskapsrådet 2007-2013

 

Consumer Desicion-Making Regarding Financial Services: A Study of Mutual Fund Savings Within and Outside the Swedish Pension System.

Projektet ingår i ett större program om aktieforskning där Sektionen för Marknadsföring samarbetar med Psykologiska institutioen (professor Tommy Gärling och hans medarbetare). Riksbankens Jubileumsfond delfinansierar detta projekt. Projketet fokuserar på beslutsfattande, konsumenternas engagemang, samt vilken roll deras värderingar spelar för valet av en viss fond. Parallellt med kurser i forskarutbildning har en förstudie genomförts baserad på ett bekvämlighetsurval av respondenter. Resultatet av detta såväl som uppläggningen av studien kommer att presenteras på internationella konferenser.

Medverkande forskare:

Jeanette Hauff, Ekon dr.

Tidsperiod: 2012-2013

 

Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller

Forskningsprojektet genomförs i samverkan mellan CFK och Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan samt konsultföretaget Profu AB.
Projektets syfte är att ta fram bättre kunskap och nya verktyg för utveckling av konkurrenskraftiga affärsmodeller som fungerar i en framtid med minskad efterfrågan och ökad konkurrens på fjärrvärmemarknaden. En viktig pusselbit är att öka kunskapen om de enskilda konsumenterna.
Forskarna från CFK kommer att genomföra en delstudie i projektet som handlar om att ta fram ny kunskap om fjärrvärme-konsumenterna och deras förutsättningar ur olika perspektiv. De kommer att undersöka hur konsumentens vardagspraktik (vad man gör i bostaden) och värderingar (idéer om den bekväma bostaden) översätts till behov och önskemål på värme i bostaden och hur dessa sedan via intresseorganisationer, föreningar och fastighetsägare blir en del i fjärrvärmeföretagens verksamhet. Hushållens attityder till miljöfrågan och förbrukning av värme kommer att studeras för att ta reda på hur företagen kan underlätta för konsumenten att minska sin miljöpåverkan. Eftersom köparrollen och konsumentrollen på fjärrvärmemarknaden
är delad mellan olika aktörer kommer forskarna även att studera den professionella kundens roll som mellanhand.

Medverkande forskare:

Ulrika Holmberg, Ekon. dr.

 

Trust and feelings  The purpose of the project is to enhance knowledge regarding consumption of financial services. Specifically emotional components of the buying process are studied: how is trust in a financial institution formed, and to what extent may narrative processing enhance involvement in financial services.
The project group is formed by researchers from both the Psychological institution and the departments of finance and marketing at Gothenburg School of business, economics and law.

Medverkande forskare:

Jeanette Hauff Ekon dr.

Time period: 2012-2014

 

Marknadsföring/Logistik

Planning for sustainable logistics operations in city areas

The aim of this research project is to explore how freight movements can be made more sustainable in urban areas, including new development areas.

Medverkande forskare:
Catrin Lammgård (Logistik) och Johan Hagberg (Marknadsföring)

Finansiär: Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige

Finansieringstid: 2013- 2014

 

Turism

Hängivna turister

Evenemangsturism genererar turism under förutbestämda tider vilket ger goda möjligheter till ekonomisk effektivitet. Konkurrensen om deltagarna har ökat och marknaden uppvisar tydliga tecken på att vara "mogen" vilket ställer krav på arrangören att leverera en produkt som är mer lockande än konkurrenternas. Syftet med denna studie är att förstå vilka motiv som driver hängivna deltagare och hur arrangören kan erbjuda en attraktiv produkt.
Projektet fokuserar på hur folk med en speciell livsstil, utvecklar evenemangsrelaterade karriärer. Dessa karriärer kommer att undersökas utifrån ett teoretiskt spår som kan delas upp i sex olika dimensioner: motivation, ändrade resemönster, spatiala och temporala mönster, val av evenemang och destination.
Som en delstudie av evenemangsturismkarriärers mönster, blev ett stort antal deltagare i Göteborgsvarvet samt Jungfrau Marathon i Schweiz tillfrågade angående deras motiv, engagemang i sporten och evenemangsrelaterade resande. I studien använde man sig av en engagemangs skala som speciellt riktade sig mot amatördistanslöpare, analysen blev att de flesta löparna inte var extremt involverade i sporten. I en jämförelse med de mest involverade och de kvarvarande samt mellan Göteborgsvarvet (halvmaraton) och Jungfrau (hel) Marathon upptäcktes många signifikanta olikheter som stödjer hypotesens sex dimensioner. Slutsatserna är till för att stödja teorin och fortsatt forskning, är tänkt som ett hjälpmedel att designa evenemang som vänder sig till en nischad marknad.
Andra delstudier som planeras utifrån samma teoretiska utgångspunkt gäller hängivna matresenärer.

Medverkande forskare:

Tommy D. Andersson, Professor

 

Storytelling

Inom turism brukar det hävdas är att historian kan fungera som en ram för att knyta ihop till en helhet. Det handlar mycket om att skapa en helhetsbild av konceptet, att gestalta varumärket och att generera kunderna en upplevelse. Det kan ses som ett konkurrensmedel som når nya dimensioner, vilket tidigare litteratur inom marknadsföring lämnat ganska orört. För företag eller destinationen innebär det att konceptet är svårt för andra att kopiera. En annan fördel med historian är att om den är tillräckligt annorlunda sprids mycket word-of-mouth, det vill säga människor berättar för andra om vad de sett, hört om och upplevt.
Tillsammans med fyra andra forskare från Finland, Danmark och Island pågår ett forskningsprojekt, som finansierats av Nordic Innovation Centre, som analyserar de möjligheter storytelling ger vid destinationsutveckling. Fem olika fall, ett i varje nordiskt land, studeras.

Medverkande forskare:

Lena Mossberg, Professor Anna-Karin Olsson, Forskare

 

Upplevelseredovisning – ett redovisningssystem anpassat för restaurangernas produktion av upplevelser

Projektet är baserat på att restauranger producerar upplevelser snarare är bara en produkt – mat på en tallrik, och branschen kunde därför dra fördel av ett redovisningssystem anpassat efter det. Tanken är att kunna ge de praktiskt verksamma i branschen bättre metoder för ekonomistyrning, prissättning, budgetering, kostnadsallokering och kostnadskontroll.

Medverkande forskare:

Professor Tommy D. Andersson och Mats Carlbäck, forskare

CFT finansierade projektet som pågick 2009-2011

 

Nordic Event Networks

Det finns ett ökat intresse för att besöka och organisera evenemang i Norden - många aktörer brottas med att överleva i den här sektorn. Detta är en konsekvens av bristen på kunskap om t.ex. finansieringsproblematik, besökare och komplexa nätverksorganisationer. Tillsammans med ett antal evenemangsorganisationer, ETOUR, Mitthögskolan, Aalborgs universitet och Stavangers universitet, bedrivs ett projekt att som handlar om att skapa kunskap om hur man framgångsrikt organiserar evenemang. Undersökningen kommer att vara uppdelad i tre sub-grupper. 1) Samla data från ett antal festivaler med olika teman. 2) Utveckla teknologi för att kunna spåra besökares rörelsemönster. 3) Utveckla en plattform för att utbyta kunskap om ”festival management” i de fyra nordiska länderna.

Medverkande Forskare:

Tommy Andersson , Professor Mia Larson, Ek. Dr

Finansierat av: Nordic Innovation Centre och Centrum för turism

Tidsperiod: 2009-2012

 

 Interregional Nätverk och Kulturupplevelser

Projektets är ett Interreg-projekt med syfte att öka turisters efterfrågan i Skagerack och Kattegattregionen. Den huvudsakliga strategin för att öka turismflödet i området innefattar närmare samarbeten mellan aktörer i kultursektorn. Speciellt fokus kommer att ligga på värdet mellan populära kontra mer ”elitistiska” kulturupplevelser. Destinationer som marknadsför sig som kulturturismdestinationer tycks ha ökat i antal. För att bli framgångsrik som en kulturturismdestination måste man förstå vilka teman som turistorganisationer inkluderar i begreppet kulturturism. Det kräver också vidare undersökning om hur turister tolkar kulturturismdestinationers reklam.

Medverkande forskare:

John Armbrecht, Forskare & Christina Waldensjö, adjunkt

Finansierat av: Interreg and CFT

Tidsperiod: 2009 -2012
 

 

 

Sidansvarig: Emma Fröjd|Sidan uppdaterades: 2019-11-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?